در این صفحه به فایلهای صوتی و اصلاحات محتوای کتاب فلوت جادویی من (۱ / ۲) دسترسی دارید.
برای مشاهده ثبت نام و ورود الزامی است.

صفحه ۱۱ (نت سی)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

صفحه ۱۲ (نت لا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

صفحه ۱۳ (نت سی و لا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

صفحه ۱۵ (نت سُل)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

تمرین اول
NULL
string(4) "1191"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "1192"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "1193"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(4) "1194"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۶ (پیگوئن)

پنگوئن

پنگوئن
NULL
string(4) "1331"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۷ (نت های سل، لا و سی)

دفتر نقاشی - تمرین

صفحه ۱۸ (نت های سل، لا و سی)

تاب تاب عباسی - ماه تو آسمونه

صفحه ۲۰ (نت دو)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

صفحه ۲۱ (نت های دو،سی و لا)

خرگوش من

صفحه ۲۲ (نت های دو ،سی، لا و سل)

قورباغه - تمرین سکوت سفید

صفحه ۲۴ (نت رِ)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم - تمرین پنجم

صفحه ۲۵ (نت های ر،دو،سی،لا و سل)

آهو - فیل

صفحه ۲۶ (نت های ر،دو،سی،لا و سل)

خنده (سکوت سیاه)

صفحه ۲۹ (آموزش کشش چنگ)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم - تمرین پنجم

صفحه ۳۰ (کشش چنگ در چهار آهنگ آشنا)

پنگوئن - ماه تو آسمونه - قورباغه - تاب تاب عباسی

صفحه ۳۱ (آموزش ولت یک و دو)

زنبور عسل

صفحه ۳۲ (Jingle bells)

ابر سیاه

برای مشاهده دروس قفل شده، لطفا لاگین/ثبت نام نموده و کد فعال سازی کتاب را وارد کنید.