در این صفحه به فایلهای صوتی و اصلاحات محتوای کتاب فلوت جادویی من (۱ / ۲) دسترسی دارید.

صفحه ۱۱ (نت سی)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

تمرین اول
NULL
string(3) "251"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(3) "252"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(3) "253"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۲ (نت لا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

تمرین اول
NULL
string(3) "271"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(3) "272"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(3) "273"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۳ (نت سی و لا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
NULL
string(3) "281"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(3) "282"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(3) "283"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(3) "284"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۵ (نت سُل)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

تمرین اول
NULL
string(4) "1191"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "1192"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "1193"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(4) "1194"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۶ (پیگوئن)

پنگوئن

پنگوئن
NULL
string(4) "1331"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۷ (نت های سل، لا و سی)

دفتر نقاشی - تمرین

تصحیح اشتباه در کتاب

شعر خط دوم به این شکل صحیح است:

فیل و الاغ و ماهی و از همه نوع چرنده

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
دفتر نقاشی
NULL
string(4) "1361"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین
NULL
string(4) "1362"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۸ (نت های سل، لا و سی)

تاب تاب عباسی - ماه تو آسمونه

تاب تاب عباسی
NULL
string(4) "1411"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
ماه تو آسمونه
NULL
string(4) "1412"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۰ (نت دو)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
NULL
string(4) "1461"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "1462"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "1463"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(4) "1464"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۱ (نت های دو،سی و لا)

خرگوش من

اصلاحات

خرگوش من
NULL
string(4) "1551"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۲ (نت های دو ،سی، لا و سل)

قورباغه - تمرین سکوت سفید

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
قورباغه
NULL
string(4) "1581"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سکوت سفید
NULL
string(4) "1582"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۴ (نت رِ)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم - تمرین پنجم

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
NULL
string(4) "1631"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "1632"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "1633"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(4) "1634"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین پنجم
NULL
string(4) "1635"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۵ (نت های ر،دو،سی،لا و سل)

آهو - فیل

آهو
NULL
string(4) "1751"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
فیل
NULL
string(4) "1752"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۶ (نت های ر،دو،سی،لا و سل)

خنده (سکوت سیاه)

خنده (سکوت سیاه)
NULL
string(4) "1801"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۹ (آموزش کشش چنگ)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم - تمرین پنجم

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
NULL
string(4) "1831"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "1832"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "1833"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(4) "1834"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین پنجم
NULL
string(4) "1835"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۰ (کشش چنگ در چهار آهنگ آشنا)

پنگوئن - ماه تو آسمونه - قورباغه - تاب تاب عباسی

پنگوئن
NULL
string(4) "1941"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
ماه تو آسمونه
NULL
string(4) "1942"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
قورباغه
NULL
string(4) "1943"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تاب تاب عباسی
NULL
string(4) "1944"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۱ (آموزش ولت یک و دو)

زنبور عسل

زنبور عسل
NULL
string(4) "2041"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۲ (Jingle bells)

ابر سیاه

تصحیح اشتباه در کتاب چاپ اول

آوانگاری (شعر زیر نت) خط چهارمِ نت‌ اشتباه است. لطفا به شعر نوشته شده توجه کنید. شکل صحیح:

«بارون میخوره چیک و چیک جلو پنجره»

ابر سیاه
NULL
string(4) "2071"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها