صفحه ۱۱ (نت سی)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

صفحه ۱۲ (نت لا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

صفحه ۱۳ (نت سی و لا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

صفحه ۱۵ (نت سُل)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین دوم
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین سوم
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین چهارم
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها

صفحه ۱۶ (پیگوئن)

پنگوئن

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
پنگوئن
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها

صفحه ۱۷ (نت های سل، لا و سی)

دفتر نقاشی - تمرین

صفحه ۱۸ (نت های سل، لا و سی)

تاب تاب عباسی - ماه تو آسمونه

صفحه ۲۱ (نت های دو،سی و لا)

خرگوش من

صفحه ۲۰ (نت دو)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

صفحه ۲۲ (نت های دو ،سی، لا و سل)

قورباغه - تمرین سکوت سفید

صفحه ۲۴ (نت رِ)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم - تمرین پنجم

صفحه ۲۵ (نت های ر،دو،سی،لا و سل)

آهو - فیل

صفحه ۲۶ (نت های ر،دو،سی،لا و سل)

خنده (سکوت سیاه)

صفحه ۲۹ (آموزش کشش چنگ)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم - تمرین پنجم

صفحه ۳۰ (کشش چنگ در چهار آهنگ آشنا)

پنگوئن - ماه تو آسمونه - قورباغه - تاب تاب عباسی

صفحه ۳۱ (آموزش ولت یک و دو)

زنبور عسل

صفحه ۳۲ (Jingle bells)

ابر سیاه

برای مشاهده دروس قفل شده، لطفا لاگین/ثبت نام نموده و کد فعال سازی کتاب را وارد کنید.