صفحه ۱۹ (ساعت با دولاچنگ)

ساعت با دولاچنگ

صفحه ۱۸ (نت فا دیز)

تمرین اول - تمرین دوم

صفحه ۱۵ (چک چک باران، خوشحال و شاد و خندان)

چک چک باران - خوشحال و شاد و خندان

صفحه ۱۴ (تِرَنَم)

تِرَنَم

صفحه ۱۳ (نت رِ پایین)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

صفحه ۱۱ (ماهی ، تمرین)

ماهی - تمرین (خط اتحاد)

صفحه ۱۰ (صبح شد)

صبح شد

صفحه ۹ (نت می پایین)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم -

صفحه ۶ (بارون بارونه)

بارون بارونه

صفحه ۵ (خروس پر طلایی)

خروس پر طلایی

صفحه 4 (نت فا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم - تمرین پنجم

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین دوم
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین سوم
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین چهارم
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین پنجم
فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
برای مشاهده دروس قفل شده، لطفا لاگین/ثبت نام نموده و کد فعال سازی کتاب را وارد کنید.