در این صفحه به فایلهای صوتی و اصلاحات محتوای کتاب فلوت جادویی من (۱ / ۲) دسترسی دارید.
برای مشاهده ثبت نام و ورود الزامی است.

صفحه 4 (نت فا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم - تمرین پنجم

تمرین اول
NULL
string(4) "3581"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "3582"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "3583"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(4) "3584"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین پنجم
NULL
string(4) "3585"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۵ (خروس پر طلایی)

خروس پر طلایی

صفحه ۶ (بارون بارونه)

بارون بارونه

بارون بارونه
NULL
string(4) "3831"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۸ ()

خرس و میمون - - -

صفحه ۹ (نت می پایین)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

صفحه ۱۰ (صبح شد)

صبح شد

صفحه ۱۱ (ماهی ، تمرین)

ماهی - تمرین (خط اتحاد)

صفحه ۱۳ (نت رِ پایین)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

صفحه ۱۴ (تِرَنَم)

تِرَنَم

صفحه ۱۵ (چک چک باران، خوشحال و شاد و خندان)

چک چک باران - خوشحال و شاد و خندان

صفحه ۱۶ (فعالیت شماره ۳)

یادداشت برای خطای چاپی در چاپ اول:

در صفحه‌ی شانزده نت داخل ابرها چاپ نشده و همچنین یک نت در حبابهای ماهی جا مانده است. لطفا مثل تصویر زیر، با خودکار در کتاب بنویسید:

صفحه ۱۸ (نت فا دیز)

تمرین اول - تمرین دوم

صفحه ۱۹ (ساعت با دولاچنگ)

ساعت با دولاچنگ

صفحه ۲۰ (سایه چمن)

سایه چمن

فلوت با آکومپانیان
سایه چمن
NULL
string(4) "6331"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان

صفحه ۲۳ (نت سی بِمُل)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

صفحه ۲۴ (جوجه طلا )

جوجه طلا

صفحه ۲۵ (عروسک قشنگ من)

عروسک قشنگ من

صفحه ۲۶ ()

بده بغلی

صفحه ۲۷ (نت دو پایین)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

صفحه ۲۹ (تولد)

تولد

صفحه ۳۱ ()

زنبور طلایی

صفحه ۳۲ (نت می بالا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - London bridge -

صفحه ۳۳ (Old macdonald)

Old macdonald

صفحه ۳۴ (Finger family & head)

finger family - Head, shoulder, knees & toes

صفحه ۳۵ (لالایی)

لالایی

لالایی
NULL
string(4) "4551"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۶ (ماه و خورشید(مرغ سحر)

ماه و خورشید

صفحه ۳۷ (خونه مادربزرگه)

خونه مادربزرگه

برای مشاهده دروس قفل شده، لطفا لاگین/ثبت نام نموده و کد فعال سازی کتاب را وارد کنید.