در این صفحه به فایلهای صوتی و اصلاحات محتوای کتاب فلوت جادویی من (۱ / ۲) دسترسی دارید.

صفحه 4 (نت فا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم - تمرین پنجم

تمرین اول
NULL
string(4) "3581"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "3582"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "3583"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(4) "3584"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین پنجم
NULL
string(4) "3585"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۵ (خروس پر طلایی)

خروس پر طلایی

خروس پر طلایی
NULL
string(4) "3801"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۶ (بارون بارونه)

بارون بارونه

بارون بارونه
NULL
string(4) "3831"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۸ ()

خرس و میمون - - -

فلوت با آکومپانیان
خرس و میمون
NULL
string(4) "6361"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
NULL
string(4) "6362"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
NULL
string(4) "6363"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
NULL
string(4) "6364"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان

صفحه ۹ (نت می پایین)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

تمرین اول
NULL
string(4) "3851"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "3852"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "3853"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۰ (صبح شد)

صبح شد

صبح شد
NULL
string(4) "3881"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۱ (ماهی ، تمرین)

ماهی - تمرین (خط اتحاد)

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
ماهی
NULL
string(4) "3911"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین (خط اتحاد)
NULL
string(4) "3912"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۳ (نت رِ پایین)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
NULL
string(4) "3951"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "3952"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "3953"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(4) "3954"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۴ (تِرَنَم)

تِرَنَم

تِرَنَم
NULL
string(4) "4001"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۵ (چک چک باران، خوشحال و شاد و خندان)

چک چک باران - خوشحال و شاد و خندان

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
چک چک باران
NULL
string(4) "4021"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
خوشحال و شاد و خندان
NULL
string(4) "4022"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۱۶ (فعالیت شماره ۳)

یادداشت برای خطای چاپی در چاپ اول:

در صفحه‌ی شانزده نت داخل ابرها چاپ نشده و همچنین یک نت در حبابهای ماهی جا مانده است. لطفا مثل تصویر زیر، با خودکار در کتاب بنویسید:

صفحه ۱۸ (نت فا دیز)

تمرین اول - تمرین دوم

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
NULL
string(4) "4051"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "4052"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان

صفحه ۱۹ (ساعت با دولاچنگ)

ساعت با دولاچنگ

ساعت با دولاچنگ
NULL
string(4) "4071"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۰ (سایه چمن)

سایه چمن

سایه چمن
NULL
string(4) "6331"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان

صفحه ۲۳ (نت سی بِمُل)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
NULL
string(4) "4281"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "4282"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "4283"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۴ (جوجه طلا )

جوجه طلا

جوجه طلا
NULL
string(4) "4321"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۵ (عروسک قشنگ من)

عروسک قشنگ من

عروسک قشنگ من
NULL
string(4) "4341"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۶ ()

بده بغلی

بده بغلی
NULL
string(4) "6351"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان

صفحه ۲۷ (نت دو پایین)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - تمرین چهارم

تصحیح اشتباه در چاپ اول

نت دو پایین C-Do صحیح است که به اشتباه نوشته شده E-Mi

 

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
NULL
string(4) "4361"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "4362"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "4363"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین چهارم
NULL
string(4) "4364"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۲۹ (تولد)

تولد

تولد
NULL
string(4) "4411"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۱ ()

زنبور طلایی

زنبور طلایی
NULL
string(4) "6341"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان

صفحه ۳۲ (نت می بالا)

تمرین اول - تمرین دوم - تمرین سوم - London bridge -

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
تمرین اول
NULL
string(4) "4431"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین دوم
NULL
string(4) "4432"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
تمرین سوم
NULL
string(4) "4433"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
London bridge
NULL
string(4) "4434"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۳ (Old macdonald)

Old macdonald

Old macdonald
NULL
string(4) "4501"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۴ (Finger family & head)

finger family - Head, shoulder, knees & toes

فلوت با آکومپانیان
فلوت تنها
finger family
NULL
string(4) "4521"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها
Head, shoulder, knees & toes
NULL
string(4) "4522"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۵ (لالایی)

لالایی

لالایی
NULL
string(4) "4551"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(2) "on"
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۶ (ماه و خورشید(مرغ سحر)

ماه و خورشید

ماه و خورشید
NULL
string(4) "4571"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها

صفحه ۳۷ (خونه مادربزرگه)

خونه مادربزرگه

تصحیح اشتباه در چاپ اول:

در سرکلید به اشتباه «فا دیِز #» نوشته شده است. لطفا فادیِز # را در نظر نگیرید.

خونه مادربزرگه
NULL
string(4) "4591"
NULL
bool(false)
bool(false)
NULL
bool(false)
bool(false)
string(0) ""
bool(false)
فلوت با آکومپانیان
                        
فلوت تنها